Akce

Setkání s ekvádorským šamanem, 16. 8. 2018

201

Přijměte pozvání na setkání s ekvádorským šamanem Agustinem a jeho českou ženou Míšou. Oba s radostí odpoví na naše i vaše otázky ohledně života v Pralese, pralesních medicín, bylin, tradic a podobně.

Budete mít příležitost ochutnat amazonské Maté Wayusu a další dobroty z Jižní Ameriky.

Místo: Amazonia café - STEP IN, Italská 1223/20, Praha 2.
Čas: 18:30 - 21:00. Kapacita je velmi omezená, proto doporučujeme přijít co nejdříve.


  • Skladem
300 Kč
Kategorie: Přednášky
 

Augustin Allpa Jesus Grefa Licuy (ENGLISH BELOW)

Pochází z indiánského kmene Kichwa, z komunity Rio Blanco, v oblasti Napo v ekvádorské Amazonii. Od dětství mu rodiče a prarodiče vštěpovali, že chápání a respektování přírody, vesmíru a energie zde žijící, stejně jako naslouchání svému srdci a vnitřnímu vedení pomáhá objevovat neviditelné. Tak se Augustin pod jejich dlouholetým vedením stal schopným curanderem, tedy tím, kdo léčí pomocí rostlin a pomáhá všem, kteří tuto pomoc potřebují. Nejde však jen o bylinnou léčbu. Opravdový curandero vidí skrz fyzické tělo a je schopen vnitřním zrakem skenovat orgány, kosti, krev, ale i emoční a mentální tělo, případně nahlédnout do minulosti či budoucnosti léčeného. Není bez zajímavosti, že amazonští indiáni znali molekulu DNA dávno před námi...

Michaela Grefa Licuy Juraštíková

Míša je Agustýnovou ženou. Vystudovala Fyzioterapii , tříletou školu Shiatsu, Čínskou medicínu se zaměřením na bylinky, kde propojuje své vědomosti se svým mužem. Vždy ji zajímala příroda a to hlavně flóra. Od malička touží po harmonii na světě. Její idea žití je: “Když budu dobrým člověkem můžu dát dobrý základ rodině. Čím více rodin bude žít plnohodnotý život, tím víc se může stát reálná má celoživotní touha. Chtěla bych žít s respektem k naší živé matce Zemi. Ve světě, kde si navzájem lidé i další bytosti pomáhají v porozumění a lásce. Život je plný zkoušek, snažím se najít rovnováhu a alespoň trošku přispět pomocnou rukou přírodě skrze podporu pralesa.”

Augustin a Michaela jsou zakladatelé projektu Život postaru,
více informací naleznete zde: http://www.zivotpostaru.cz

Augustin Allpa Jesus Grefa Licuy

He comes from the Indian Kichwa tribe, from the Rio Blanco community, in the Napo area of ​​Ecuadorian Amazon. Since childhood, his parents and grandparents have been telling him that understanding and respecting nature, the universe and the energy here living, as well as listening to his heart and inner guidance, helps to discover the invisible. Thus, under his longstanding leadership, Augustin has become a capable curander, the one who cure plants and helps all those who need it. It is not just a herbal remedy. The true curandero sees through the physical body and is capable of scanning organs, bones, blood, but also emotional and mental body through internal vision, possibly looking into the past or the future of the treated person. It is not interesting that the Amazon Indians knew the DNA molecule long before us ...

Michaela Grefa Licuy Juraštíková

Misa is Agustyne's wife. She graduated in Physiotherapy, a Shiatsu School of Shiatsu, Chinese herbal medicine, where she links her knowledge with her husband. She was always interested in nature and especially in flora. Since the little one longs for harmony in the world. Her idea of ​​living is, "When I'm a good person I can give a good foundation to the family. The more families they will live in full life, the more they can become life-longing. I would like to live with respect for our living mother Earth. In a world where people and other beings help each other in understanding and love. Life is full of trials, trying to find balance and at least contributing a helping hand to nature through the support of the forest. "

Augustin and Michaela are the founders of the project Life in the old way,
more information can be found here: http://www.zivotpostaru.cz